Vacature

Halftijds preventieadviseur
niveau 3 / niveau 2

Wij zoeken voor een halftijdse opdracht een preventieadviseur (m/v) met ingang van 01 september 2022 voor 6 basisscholen van scholengemeenschap Briljant basisonderwijs.

PROFIEL

 • Beschikken over een opleiding preventieadviseur niveau 3 (minimum) / niveau 2
 • Instemmen met missie en visie van vzw christelijke scholen Briljant
 • Individueel kunnen werken, maar ook collegiaal samenwerken met de andere preventieadviseurs van het schoolbestuur, onder supervisie van de coördinerend directeur als lid van de hiërarchische lijn
 • Brede interesse hebben voor en kennis bezitten van de veiligheids- en welzijnsproblematiek
 • Beschikken over de nodige technische interesse en inzichten
 • Creatieve en dynamische ingesteldheid bezitten (suggesties en voorstellen formuleren voor de verbetering van de veiligheid, gezondheid, milieu en het algemeen welzijn van collega’s en leerlingen in kader van het BVH-beleid (Bewoonbaarheid, Veiligheid en Hygiëne)
 • Beschikken over administratieve kwaliteiten (opvolgen, ordenen en klasseren van reglementen, verslagen, keuringen …)
 • Probleemoplossend kunnen denken
 • Communicatief sterk staan, zowel mondeling als schriftelijk in overleg met directies, in samenwerking met preventieadviseurs, in verslaggeving op overleg- en participatieorganen van de scholen/het schoolbestuur, in beheer secretariaat welzijnsoverleg (BaO) …
 • Vertrouwd zijn met het organiseren van digitaal overleg (Teams …) en vlot kunnen werken met alle digitale middelen
 • Flexibele houding: werken ‘op verplaatsing’, vergaderen (ook buiten de normale schooluren), kunnen inspelen op gewijzigde omstandigheden …
 • Bereid zijn de nodige nascholingen te volgen
 • Beschikken over een rijbewijs en een eigen wagen

TAAKOMSCHRIJVING

 • Je helpt het schoolbestuur en de directeur van de onderwijsinstelling bij de uitvoering van het BVH-beleid, toepassingsgebied van de wet welzijn
 • Je implementeert (werkt uit, programmeert, voert uit en evalueert) het dynamisch risicobeheersingssysteem (DRBS) van de school
 • Je werkt concreet samen met de schooldirecteur / het directieteam van de school
 • Je stelt globale preventieplannen (GPP) en jaaractieplannen (JAP) op
 • Je bezoekt systematisch de verschillende basisscholen
 • Je werkt mee aan de identificatie van de aanwezige risico’s en stelt risicoanalyses op
 • Je adviseert de bestuurders en de leden van de hiërarchische lijn over te nemen preventiemaatregelen
 • Je volgt de reglementering i.v.m. veiligheid en preventie op, past ze toe en meldt mogelijke problemen aan de directeur (keuringen, verslagen, rapporten ….)
 • Je neemt deel aan het onderzoek naar de oorzaak van arbeidsongevallen
 • Je werkt actief mee aan de uitwerking van evacuatieplannen en interne noodplannen
 • Je geeft advies over het opstellen van instructies, informatie, onthaal en vorming van de werknemers
 • Je stelt de vereiste rapporten op (maandverslagen, jaarverslagen, registratie van arbeidsongevallen, verslagen naar aanleiding van evacuatieoefeningen …)
 • Je verzekert het secretariaat van het welzijnsoverleg (BaO) (uitnodiging, agenda, notulen …) en beheert het archief
 • Je werkt mee aan het opstellen en aanvragen van milieuvergunningen
 • Je organiseert nascholing, sensibiliseringsacties en eerste hulp
 • Je bereidt de nodige documenten voor en, waar nodig, geef je toelichting aan de campusraad, aan de Raad van Bestuur, aan de Raad van Directeurs, aan overleg- en participatieorganen van de scholen/scholengemeenschap
 • Je bent plaatselijk contactpersoon met de externe dienst
 • Je organiseert de medische controles voor het personeel
 • Je neemt actief deel aan de bijeenkomsten van de groep preventieadviseurs van vzw christelijke scholen Briljant
 • Je participeert op vraag van het schoolbestuur en/of de directeur aan vergaderingen i.v.m. gesubsidieerde bouwprojecten in een school

WIJ BIEDEN

 • Een halftijdse opdracht (18/36)
 • Verloning volgens barema’s van het departement onderwijs diploma bachelor barema 158 / diploma hoger secundair onderwijs barema 202
 • Verzekeringen en kilometervergoeding voor verplaatsingen in opdracht, tussenkomst in de telefoonkosten
 • Werkruimte in de scholen, laptop en de nodige software
 • Opdracht verlengbaar na het schooljaar 2022-2023, mits positieve evaluatie
 • Voor bijkomende informatie: contactopname met Chris Lambrechts (CoDi basisonderwijs) 0476 41 86 59 of met Annick Van Asch (teamleider selectiecommissie) 0496 11 95 12

Sollicitaties kunnen digitaal ingezonden worden tot uiterlijk 20 augustus e.k. op het adres van de voorzitter van het schoolbestuur, wim.vanasch@briljantvzw.be
Elke kandidaatstelling wordt met alle discretie behandeld.
De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek dat plaatsvindt op donderdag 25 augustus e.k.
Na advies van de selectiecommissie gebeurt de aanstelling door het schoolbestuur.