Vacature

Vacature CoDi SG Briljant secundair onderwijs

Het schoolbestuur vzw christelijke scholen Briljant opent een vacature met het oog op de aanstelling van een coördinerend directeur voor de scholengemeenschap Briljant Secundair onderwijs, welke 3 secundaire scholen omvat in het gewoon en het buitengewoon onderwijs in de regio Berlaar – Heist-op-den-Berg. De geselecteerde kandidaat (m/v) start zijn opdracht officieel op 1 september 2023.

Profiel

 • Een christelijk geïnspireerd iemand, met uitdrukkelijke aandacht en voorkeur voor de missie en visie van vzw christelijke scholen Briljant1 en voor de verschillende opvoedingsprojecten van de scholen.
 • Hij/zij is houder van minstens een bachelordiploma.
 • Ervaring in een directieambt is een pluspunt, met bewijs van pedagogische bekwaamheid.
 • Hij/zij heeft de CVA opleiding gevolgd of is bereid deze te volgen.
 • Hij/zij heeft organisatorische en leidinggevende capaciteiten.
 • Hij/zij heeft inlevingsvermogen in de wereld van leerlingen, ouders, leerkrachten; in zowel inhoudelijke als praktische zaken; in zowel opvoedkundige als onderwijskundige aspecten.
 • Hij/zij kan bezielen en inspireren.
 • Hij/zij heeft aandacht voor welbevinden en betrokkenheid van directieleden en personeelsleden.
 • Hij/zij beschikt over moreel gezag, vermogen tot open communicatie en democratisch overleg dat leidt tot het nemen van beslissingen.
 • Hij/zij kan vertrouwen wekken, kan luisteren en bemiddelen bij conflicten.
 • Hij/zij kan en durft standpunten in te nemen en staat open voor feedback.
 • Hij/zij heeft aandacht voor het zorgbeleid van de scholen, staat (selectief) open voor nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs en volgt nieuwe regelgeving op.
 • Hij/zij is een sterke persoonlijkheid met een grote werkkracht.
 • Hij/zij is een teamspeler.
 • Hij/zij is bekwaam tot overleg en samenwerking met de plaatselijke campusraden, het schoolbestuur, met alle overleg- en inspraakorganen van de school en eventuele andere organisaties.
 • Hij/zij is bekwaam tot overleg en loyale samenwerking met de leden van het kernoverleg en de collega-stafleden.

TAAKOMSCHRIJVING VAN DE COÖRDINEREND DIRECTEUR

ALGEMEEN

 • De CoDi toont steeds een fundamenteel respect voor de missie en visie van het schoolbestuur en voor de schooleigen opvoedingsprojecten.
 • De CoDi is de spilfiguur voor de werking van de scholengemeenschap. Hij/zij stimuleert in alle geledingen de goede samenwerking van overlegorganen, werkgroepen en lerende netwerken waardoor een inspirerende scholengemeenschap ontstaat.
 • Zo zorgt de CoDi op de allereerste plaats voor een goede samenwerking met de directies (zowel van het basisonderwijs als van het secundair onderwijs) en bevordert hij/zij de collegiale sfeer.
 • De CoDi leidt en verzorgt de administratie van de werking van de scholengemeenschap.
 • De CoDi staat in co-creatie met de directeurs in voor het ontwikkelen van processen en procedures die de effectieve en efficiënte werking van de dienstverlening aan de scholen vanuit de scholengemeenschap verzekeren.
 • De CoDi werkt mee aan de profilering van het katholiek onderwijs in de regio in het algemeen en aan de bekendmaking en positieve uitstraling van vzw Briljant in het bijzonder.
 • De CoDi staat open voor leerkansen en eigen professionele ontwikkeling via nascholing.

TAKEN VOOR HET SCHOOLBESTUUR EN NIVEAUOVERSCHRIJDENDE TAKEN

 • De CoDi neemt deel aan het regelmatig kernoverleg2 met de voorzitter en de drie afgevaardigde bestuurders.
 • De CoDi is aanwezig bij de vergaderingen van de raad van bestuur, bereidt deze mee voor en zorgt voor de verslaggeving.
 • De CoDi legt de aandachtspunten die voortkomen uit de raad van directeurs voor aan de leden van het kernoverleg en de raad van bestuur.
 • De CoDi bereidt jaarlijks en in nauwe samenwerking met de raad van directeurs de verdeling van de Globale Puntenenveloppe en de daaruit voortkomende bestaffing voor en brengt dit voorstel op het kernoverleg3. Het kernoverleg legt deze nadien voor aan de raad van bestuur die de finale beslissing neemt.
 • De CoDi organiseert mee de interne dienst Bewoonbaarheid – veiligheid – hygiëne en stroomlijnt de werking ervan.
 • Waar nodig, richt de CoDi werkgroepen ad hoc op, zowel niveaugebonden als niveauoverschrijdend.
 • Als lid van de werkgroep PR volgt de CoDi de inhoud en de nieuwsberichten van de website www.briljantvzw.be mee op en verzorgt mee de public relations van het schoolbestuur.

2 Met het kernoverleg bedoelen we het overleg met de voorzitter, de drie afgevaardigde bestuurders, de beide CoDi’s, de financieel directeur en de coördinator bouw & infrastructuur.
3 Deze verdeling gebeurt conform de beleidsbeslissingen daarover en houdt rekening met de mogelijkheden en de noden van de scholen.

SCHOLENGEMEENSCHAP BRILJANT SECUNDAIR ONDERWIJS

 • De CoDi heeft aandacht voor zowel het gewoon als het buitengewoon onderwijs.
 • De CoDi stuurt de werking van de directiegroep secundair onderwijs aan en organiseert daartoe op regelmatige basis samenkomsten die hij/zij voorzit.
 • De CoDi heeft aandacht voor de integratie van nieuwe directeurs niveau scholengemeenschap.
 • De CoDi behartigt het aansturen en superviseren van de toepassing van de reglementering inzake TADD, vacantverklaring en vaste benoeming en verlofaanvragen4.
 • Deze aansturing en behartiging geldt ook voor andere of nieuwe wetgeving en reglementering die afkomt op de scholen (bv. inschrijvingsrecht).
 • De CoDi zit de vergaderingen van het OCSG voor.
 • De CoDi neemt deel aan werkgroepen, zoals Preventie & Veiligheid, ICT,…
 • De CoDi is goed op de hoogte van het studieaanbod van de secundaire scholen in de regio.
 • Met het oog op de behartiging van het studieaanbod van de secundaire scholen van vzw Briljant, het up- to-date houden ervan en de uitwisseling met aangrenzende scholengemeenschappen, neemt de CoDi SO het voortouw bij het regionaal overleg hierover.
 • De CoDi coördineert de BaSo-werking5 in de regio Berlaar – Heist-op-den-Berg.
 • De CoDi coördineert de SoHo-werking6 in de regio Berlaar – Heist-op-den-Berg.
 • De CoDi vertegenwoordigt scholengemeenschap Briljant secundair onderwijs bij externe groepen (bv. departement Onderwijs, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, aangrenzende scholengemeenschappen, vicariaat voor het onderwijs, PBD, CLB,…).

4 Verlofaanvragen kaderen steeds in de door het schoolbestuur goedgekeurde beleidsvisie inzake verloven.
5 Optimalisering van de overgang van basis- naar secundair onderwijs (netoverschrijdend).
6 Optimalisering van de overgang van secundair naar hoger onderwijs.

De selectiecommissie bestaat uit voorzitter Wim Van Asch en afgevaardigde bestuurders Jan Van Deuren en Maurice De Hoef. Als externe zal Helga Melis, adjunct van de bisschoppelijk gedelegeerde voor onderwijs in het bisdom Antwerpen, deelnemen aan de sollicitatiegesprekken. Ook Ann Verstappen, CoDi SG Briljant basisonderwijs, Jan Van Craen, financieel directeur en Greet Dams, coördinator Bouw & Infrastructuur, zullen aanwezig zijn, aangezien de geselecteerde kandidaat dagelijks met hen zal samenwerken.

Kandidaten zenden hun kandidatuur met CV en motivatiebrief digitaal in bij de voorzitter, de heer Wim Van Asch, op het e-mailadres wim.vanasch@briljantvzw.be en dat uiterlijk tegen woensdag 14 februari 2023 te 12.00 uur.

Kandidaten worden, na een eerste selectie op basis van CV en motivatie, opgeroepen voor een gesprek in de loop van de maand maart 2023.
Er wordt discreet omgegaan met uw kandidatuur.