Vacature

Vacature directeur BaO
Berg en Onzea Heist-op-den-Berg

In de basisscholen Berg en Onzea, is de taak van directeur vacant met ingang van 1 september 2022. Het gaat om een voltijdse betrekking. Naast de eigen accenten van het schoolbestuur, werd volgend profiel opgesteld.

Profiel van de directeur

 • Een christelijk geïnspireerd iemand, met uitdrukkelijke aandacht en voorkeur voor de missie en visie van vzw christelijke scholen Briljant en voor het opvoedingsproject van de school.
 • Hij/zij voldoet aan de voorwaarden van het decreet rechtspositie voor een aanstelling als directeur basisonderwijs.
 • Hij/zij heeft organisatorische en leidinggevende capaciteiten.
 • Hij/zij heeft inlevingsvermogen in de wereld van kinderen, ouders, leerkrachten; in zowel inhoudelijke als praktische zaken; in zowel opvoedkundige als onderwijskundige aspecten.
 • Hij/zij kan bezielen en inspireren.
 • Hij/zij heeft aandacht voor welbevinden en betrokkenheid van zowel de personeelsleden als de kinderen.
 • Hij/zij beschikt over moreel gezag binnen het korps: vermogen tot open communicatie en democratisch overleg dat leidt tot het nemen van beslissingen.
 • Hij/zij kan vertrouwen wekken, kan luisteren en bemiddelen bij conflicten.
 • Hij/zij kan en durft standpunten in te nemen en staat ook zelf open voor kritiek.
 • Hij/zij heeft aandacht voor het zorgbeleid van de school, staat (selectief) open voor nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs en volgt ook de implementatie en de haalbaarheid ervan op.
 • Hij/zij is een sterke persoonlijkheid met een grote werkkracht.
 • Hij/zij is bekwaam tot overleg en samenwerking met het schoolbestuur, met alle overleg- en inspraakorganen van de school, met de parochie en andere organisaties ter plaatse.
 • Hij/zij is bekwaam tot overleg en loyale samenwerking met het schoolteam en de ouders.

CONCRETE TAAKOMSCHRIJVING

 • Vorm geven aan de visie en de missie van de school en deze uitdragen, zowel intern als extern, het team hierin inspireren.
 • Samen met het team een coherent beleid uitzetten, op korte en lange termijn.
 • Eindverantwoordelijke zijn voor het dagelijkse beheer van de school, zowel op zakelijk als op inhoudelijk vlak.

PEDAGOGISCHE BEKWAAMHEID

 • de dagelijkse leiding van de school waarnemen;
 • voeling hebben met wat leeft in de school, binnen het team en bij de ouders;
 • een duidelijke visie en beleid hebben op basis van de missie en visie van vzw christelijke scholen Briljant en van het schooleigen project; respect betonen voor de eigenheid van de school;
 • meebouwen aan ons christelijk-gelovig opvoedings- en vormingsproject;
 • kennis en inzicht verwerven in ZILL en de leerplannen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, in het SWP en in het onderwijsaanbod algemeen (cf. buitengewoon en secundair onderwijs);
 • coachen van leerkrachten, met speciale aandacht voor het opvolgen en begeleiden van jonge leerkrachten;
 • beschikken over sterke communicatieve vaardigheden, zowel intern als extern;
 • aandacht hebben voor het welbevinden van leerlingen en leerkrachten;
 • bijzondere aandacht voor de specifieke eigenheid van de school als echte “dorpsschool”, ingebed in de lokale gemeenschap, met een functie die het pedagogische overstijgt;

LEIDERSCHAP

 • Op een authentieke manier de school en het leerkrachtenteam leiden:
  • kunnen begeleiden en coachen van zowel individu als groep met positieve overtuigingskracht: respect hebben voor alle participanten en respect afdwingen;
  • vermogen hebben tot open communicatie en democratisch overleg, zonder vooroordelen, knopen kunnen doorhakken: evenwicht aan de dag leggen tussen “inspraak en overleg” en “beslissen”;
  • een sterke motivator zijn; een inspirerend voorbeeld zijn voor alle medewerkers en vrijwilligers. Maximale betrokkenheid stimuleren van medewerkers bij de totstandkoming en uitvoering van het beleid. Als enthousiasmerend leider een open-feedbackcultuur creëren.
  • teamspirit ontwikkelen en kunnen delegeren (vertrouwen op de expertise van het team);
  • een duurzaam en motiverend personeelsbeleid voeren, functionerings- en evaluatiegesprekken houden met de teamleden;
 • Beslissingen evalueren en eventueel bijsturen;
 • het kwaliteitskader bewaken en een gedragen kwaliteitsbeleid ontwikkelen (sterktes koesteren, zwaktes verbeteren);
 • probleemoplossend werken;
 • organisatietalent aan de dag leggen;
 • naar de buitenwereld toe het gezicht van de school zijn, zich hiertoe aanspreekbaar opstellen, de centrale rol van de school binnen het dorp accentueren;
 • open staan voor en samenwerken met de ouderraad

ADMINISTRATIEF – FINANCIEEL – TECHNISCH

 • inzicht en kennis verwerven in het wet- en regelgevend kader van een school;
 • zelf zin hebben voor orde en stiptheid, netheid;
 • samen met de administratieve medewerker(s) de organisatie van de school op korte en lange termijn vormgeven;
 • garant staan voor een gezond financieel beleid
 • constructief samenwerken met de campusraad;
 • zorg hebben voor de materiële uitrusting en de gebouwen.

Geïnteresseerden verzenden hun kandidatuur met curriculum vitae ten laatste op 15 juni 2022 naar Lief Bellekens, voorzitter van de campusraad: lief.bellekens@telenet.be

Toegangscriteria
Voldoen aan de voorwaarden van het decreet rechtspositie voor een aanstelling als directeur basisonderwijs. De Profsopleiding gevolgd hebben of bereid zijn deze te volgen. Een uittreksel uit het Strafregister kunnen voorleggen (model 596.2 bestemd voor contacten met minderjarigen).

Afdeling Berg en Onzea (2 vestigingen)
Kerkhofstraat 1 en Oude Liersebaan 33 – 2220 Heist-op-den-Berg

De basisscholen Berg en Onzea maken deel uit van de vzw christelijke scholen Briljant, een christelijke scholengroep in de regio Berlaar, Heist-op-den-Berg, Koningshooikt en Putte, met een onderwijsaanbod gewoon en buitengewoon kleuter- en lagere scholen in Beerzel, Berlaar, Hallaar, Heist-op-den-Berg, Itegem, Koningshooikt, Peulis, Putte en Wiekevorst en gewoon en buitengewoon secundaire scholen in Berlaar en Heist-op-den-Berg. Als dusdanig kom je in een team van 12 leidinggevende directeurs die op zeer regelmatige basis overleggen. Onze scholen Berg en Onzea ontvangen dagelijks in totaal ongeveer 170 kleuters en 260 lagere schoolkinderen uit Heist-Centrum en de nabije omgeving. Je werkt er samen met een ervaren team van waaruit de nodige beleidsondersteuning geboden kan worden.