Vacature

Vacature preventieadviseur
niveau 3 / niveau 2

Wij zoeken een preventieadviseur niveau 3 / niveau 2 (m/v) met ingang van 01 september 2022 voor scholen van de scholengemeenschap Briljant basisonderwijs en voor een school van de scholen-gemeenschap Briljant secundair onderwijs.

PROFIEL

 • Beschikken over een opleiding preventieadviseur niveau 3 / niveau 2
 • Instemmen met missie en visie van vzw christelijke scholen Briljant
 • Individueel kunnen werken, maar ook collegiaal samenwerken met de andere preventieadviseurs van het schoolbestuur, onder supervisie van de CODI als lid van de hiërarchische lijn
 • Brede interesse hebben voor en kennis bezitten van de veiligheids- en welzijnsproblematiek
 • Beschikken over de nodige technische interesse en inzichten
 • Creatieve en dynamische ingesteldheid bezitten (suggesties en voorstellen formuleren voor de verbetering van de veiligheid, gezondheid, milieu en het algemeen welzijn van collega’s en leerlingen in kader van het BVH-beleid (Bewoonbaarheid, Veiligheid en Hygiëne)
 • Beschikken over administratieve kwaliteiten (opvolgen, ordenen en klasseren van reglementen, verslagen, keuringen …)
 • Probleemoplossend kunnen denken
 • Communicatief sterk staan, zowel mondeling als schriftelijk in overleg met directies, in samenwerking met preventieadviseurs, in verslaggeving op overleg- en participatieorganen van de scholen/het schoolbestuur, in beheer secretariaat CPBW (SO) en/of welzijnsoverleg (BaO) …
 • Vertrouwd zijn met het organiseren van digitaal overleg (Teams …) en vlot kunnen werken met alle digitale middelen
 • Flexibele houding: werken ‘op verplaatsing’, vergaderen (ook buiten de normale schooluren), kunnen inspelen op gewijzigde omstandigheden …
 • Bereid zijn de nodige nascholingen te volgen

TAAKOMSCHRIJVING

 • Je helpt het schoolbestuur en de directeur van de onderwijsinstelling bij de uitvoering van het BVH-beleid, toepassingsgebied van de wet welzijn
 • Je implementeert (werkt uit, programmeert, voert uit en evalueert) het dynamisch risicobeheersingssysteem (DRBS) van de school
 • Je werkt concreet samen met de schooldirecteur / het directieteam van de school
 • Je stelt globale preventieplannen (GPP) en jaaractieplannen (JAP) op
 • Je bezoekt systematisch de verschillende scholen
 • Je werkt mee aan de identificatie van de aanwezige risico’s en stelt risicoanalyses op
 • Je adviseert de bestuurders en de leden van de hiërarchische lijn over te nemen preventiemaatregelen
 • Je volgt de reglementering i.v.m. veiligheid en preventie op, past ze toe en meldt mogelijke problemen aan de directeur (keuringen, verslagen, rapporten ….)
 • Je neemt deel aan het onderzoek naar de oorzaak van arbeidsongevallen
 • Je werkt actief mee aan de uitwerking van de evacuatieplannen en de interne noodplannen
 • Je geeft advies over het opstellen van instructies, informatie, onthaal en vorming van de werknemers
 • Je stelt de vereiste rapporten op (maandverslagen, jaarverslagen, registratie van arbeidsongevallen, verslagen naar aanleiding van evacuatieoefeningen …)
 • Je verzekert het secretariaat van het CPBW (SO) en/of van het welzijnsoverleg (BaO) (uitnodiging, agenda, notulen …) en beheert het archief
 • Je werkt mee aan het opstellen en aanvragen van milieuvergunningen
 • Je organiseert nascholing, sensibiliseringsacties en eerste hulp
 • Je bereidt de nodige documenten voor en, waar nodig, geef je toelichting aan de campusraad, aan de Raad van Bestuur, aan de Raad van Directeurs, aan overleg- en participatieorganen van de scholen/scholengemeenschappen
 • Je bent plaatselijk contactpersoon met de externe dienst
 • Je organiseert de medische controles voor personeel en voor leerlingen in het kader van stages
 • Je neemt actief deel aan de bijeenkomsten van de groep preventieadviseurs van de vzw christelijke scholen Briljan
 • Je participeert op vraag van het schoolbestuur en/of de directeur aan vergaderingen i.v.m. gesubsidieerde bouwprojecten in een school

WIJ BIEDEN

 • Kans tot een voltijdse opdracht bestaande uit
  • een deelopdracht PA voor welzijnsgroep 2 = 6 basisscholen – gewenst opleidingsniveau 3
  • een deelopdracht PA voor secundaire school Sint-Lambertus – gewenst opleidingsniveau 2
 • Betaling volgens barema’s van het departement onderwijs
 • Verzekeringen en kilometervergoeding voor verplaatsingen in opdracht, tussenkomst in de telefoonkosten
 • Werkruimte in de scholen en op de maatschappelijke zetel, laptop en de nodige software
 • Opdracht / deelopdracht verlengbaar na het schooljaar 2022-2023, mits positieve evaluatie
 • Voor bijkomende informatie: contactopname met Annick Van Asch 0496 11 95 12

Sollicitaties kunnen digitaal ingezonden worden tot uiterlijk 1 juli e.k. op het adres van de voorzitter van het schoolbestuur, wim.vanasch@briljantvzw.be
Elke kandidaatstelling wordt met alle discretie behandeld.
De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek in de week van 4 juli.
Na advies van de selectiecommissie gebeurt de aanstelling door het schoolbestuur.