Vacature

Vacature directeur
vrije basisschool Putte

In de Vrije Basisschool Putte, is de taak van directeur (m/v) vacant met ingang van 1 september 2023.
In het besef van de grote verantwoordelijkheid die een directeur vandaag de dag heeft en na overleg in de campusraad en de schoolraad leggen wij volgend profiel en taakomschrijving voor.

Profiel van de directeur

 • Een christelijk geïnspireerd iemand, met uitdrukkelijke aandacht en voorkeur voor de missie en visie van vzw christelijke scholen Briljant en voor het opvoedingsproject van de school.
 • Houder van een bachelor- of masterdiploma en in het bezit van een bewijs van pedagogische bekwaamheid. Hij/zij heeft bij voorkeur tien jaar ervaring in het (basis)onderwijs.
 • Hij/zij heeft organisatorische en leidinggevende capaciteiten.
 • Hij/zij heeft inlevingsvermogen in de wereld van kinderen, ouders, leerkrachten; in zowel inhoudelijke als praktische zaken; in zowel opvoedkundige als onderwijskundige aspecten.
 • Hij/zij kan bezielen en inspireren.
 • Hij/zij heeft aandacht voor welbevinden en betrokkenheid van zowel de personeelsleden als de kinderen.
 • Hij/zij beschikt over moreel gezag binnen het korps: vermogen tot open communicatie en democratisch overleg dat leidt tot het nemen van beslissingen.
 • Hij/zij kan vertrouwen wekken, kan luisteren en bemiddelen bij conflicten.
 • Hij/zij kan en durft standpunten in te nemen en staat ook zelf open voor kritiek.
 • Hij/zij heeft aandacht voor het zorgbeleid van de school, staat (selectief) open voor nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs, zoals het M-decreet, en volgt ook de implementatie en de haalbaarheid ervan op.
 • Hij/zij is een sterke persoonlijkheid met een grote werkkracht.
 • Hij/zij is bekwaam tot overleg en samenwerking met het schoolbestuur, met alle overleg- en inspraakorganen van de school, met de parochie en andere organisaties ter plaatse.
 • Hij/zij is bekwaam tot overleg en loyale samenwerking met het schoolteam en de ouders.

CONCRETE TAAKOMSCHRIJVING

PEDAGOGISCHE BEKWAAMHEID

 • de dagelijkse leiding van de school waarnemen;
 • het reilen en zeilen van de school goed kennen en er interesse voor hebben;
 • een duidelijke visie en beleid hebben op basis van de missie en visie van VZW christelijke scholen Briljant en van het schooleigen project; respect betonen voor de eigenheid van de school;
 • kennis en inzicht verwerven in ZILL en de leerplannen, in het SWP en in het onderwijsaanbod algemeen (cf. buitengewoon en secundair onderwijs);
 • opvolgen, aanmoedigen en bijsturen van leerkrachten, met speciale aandacht voor het opvolgen en begeleiden van jonge leerkrachten;
 • veel belang hechten aan een doordacht zorgbeleid;
 • klasbezoeken afleggen teneinde te weten hoe men werkt;
 • aandacht hebben voor de muzische componenten in het aanbod, voor cultuur, voor milieu en voor sport.

LEIDERSCHAP

 • kunnen begeleiden en coachen van zowel individu als groep met positieve overtuigingskracht: respect hebben voor alle participanten en respect afdwingen;
 • beslissingen na een tijd evalueren en zo nodig bijsturen;
 • teamgeest ontwikkelen en kunnen delegeren (vertrouwen op de kunde van het team);
 • vermogen hebben tot open communicatie en democratisch overleg, zonder vooroordelen, knopen kunnen doorhakken: evenwicht aan de dag leggen tussen “inspraak en overleg” en “beslissen”;
 • aan zelfevaluatie doen: sterkte/zwakte van de school;
 • probleemoplossend werken;
 • vergaderingen kunnen leiden;
 • organisatietalent aan de dag leggen;
 • veel aanmoedigen (“schouderklopje”), maar ook kunnen terechtwijzen indien nodig;
 • functionerings- en evaluatiegesprekken houden met de teamleden;
 • soepel en correct in de omgang zijn;
 • “doorloopbezoekjes” doen bij de kinderen in de klas en interesse tonen voor hun werk en dat van de leerkracht;
 • loyaal de richtlijnen van het bestuur en de campusraad uitvoeren;
 • aandacht en aanwezigheid bij parascolaire activiteiten (“protocollaire” functie, “gezicht van de school”);
 • nauwe contacten onderhouden met de lokale gemeenschap en de parochie.

ADMINISTRATIEF – FINANCIEEL – TECHNISCH2

 • inzicht en kennis verwerven in de schoolwetgeving van een school;
 • zelf zin hebben voor orde en stiptheid, netheid;
 • delegeren aan de administratieve medewerker(s) maar ook zelf opvolgen;
 • plannen met de administratieve medewerkers(s), ook op langere termijn;
 • het financieel, materieel en logistiek beleid van de school behartigen in nauw contact met de lokale campusraad.

Belangstellenden sturen hun kandidatuur met CV en motivatiebrief in uiterlijk tegen 31 maart 2023 bij:
Dhr. Kris Schellemans
Lierbaan 209
2580 Putte

Of: kris.schellemans@gmail.com

Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.
De Raad van bestuur van de vzw neemt de eindbeslissing.