Vacature

Vacature directeur
Heilig Hartschool Koningshooikt

Het schoolbestuur van de gesubsidieerde vrije basisschool Heilig Hartschool te Koningshooikt, Schoolstraat 10, meldt de vacature voor een voltijds ambt als directeur, waar te nemen vanaf 1 september 2022. Naast de eigen accenten van het schoolbestuur, werd volgend profiel opgesteld.

Profiel van de directeur1

 • Een christelijk geïnspireerd iemand, met uitdrukkelijke aandacht en voorkeur voor de missie en visie van vzw christelijke scholen Briljant en voor het opvoedingsproject van de school.
 • Hij/zij voldoet aan de voorwaarden van het decreet rechtspositie voor eenaanstelling als directeur basisonderwijs.
 • Hij/zij heeft organisatorische en leidinggevende capaciteiten.
 • Hij/zij heeft inlevingsvermogen in de wereld van kinderen, ouders, leerkrachten; in zowel inhoudelijke als praktische zaken; in zowel opvoedkundige als onderwijskundige aspecten.
 • Hij/zij kan bezielen en inspireren.
 • Hij/zij heeft aandacht voor welbevinden en betrokkenheid van zowel de personeelsleden als de kinderen.
 • Hij/zij beschikt over moreel gezag binnen het korps: vermogen tot open communicatie en democratisch overleg dat leidt tot het nemen van beslissingen.
 • Hij/zij kan vertrouwen wekken, kan luisteren en bemiddelen bij conflicten.
 • Hij/zij kan en durft standpunten in te nemen en staat ook zelf open voor kritiek.
 • Hij/zij heeft aandacht voor het zorgbeleid van de school, staat (selectief) open voor nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs en volgt ook de implementatie en de haalbaarheid ervan op.
 • Hij/zij is een sterke persoonlijkheid met een grote werkkracht.
 • Hij/zij is bekwaam tot overleg en samenwerking met het schoolbestuur, met alle overleg- en inspraakorganen van de school, met de parochie en andere organisaties ter plaatse.
 • Hij/zij is bekwaam tot overleg en loyale samenwerking met het schoolteam en de ouders.

1 Het profiel werd voorgelegd aan de Schoolraad op 14/05/2022.

CONCRETE TAAKOMSCHRIJVING

Je voldoet aan de voorwaarden van het decreet rechtspositie voor een aanstelling als directeur basisonderwijs.
Je volgde eerder de Profsopleiding of bent bereid deze te volgen.

PEDAGOGISCHE BEKWAAMHEID

 • De dagelijkse leiding van de school waarnemen;
 • Voeling hebben met wat leeft in de school, binnen het team en bij de externe stakeholders (ouders, lokale gemeenschap);
 • Een duidelijke visie en beleid hebben op basis van de missie en visie van vzw christelijke scholen Briljant en van het schooleigen project; respect betonen voor de eigenheid van de school;
 • Meebouwen aan ons christelijk-gelovig opvoedings- en vormingsproject;
 • Kennis en inzicht verwerven in ZILL en de leerplannen, in het SWP en in het onderwijsaanbod algemeen (cf. buitengewoon en secundair onderwijs);
 • Het coachen van leerkrachten – dit naar een ploeg van jonge en ervaren leerkrachten met elk hun verhaal en hun noden;
 • Aandacht hebben voor de muzische componenten in het aanbod, voor cultuur, voor sport.

LEIDERSCHAP

 • Op een authentieke manier de school en het leerkrachtenteam leiden:
  • kunnen begeleiden en coachen van zowel individu als groep met positieve overtuigingskracht: respect hebben voor alle participanten en respect afdwingen;
  • vermogen hebben tot open communicatie en democratisch overleg, zonder vooroordelen, knopen kunnen doorhakken: evenwicht aan de dag leggen tussen “inspraak en overleg” en “beslissen”;
  • veel aanmoedigen (“schouderklopje”), maar ook kunnen terechtwijzen indien nodig;
  • teamspirit ontwikkelen en kunnen delegeren (vertrouwen op de expertise van het team);
  • functionerings- en evaluatiegesprekken houden met de teamleden;
 • Beslissingen evalueren en eventueel bijsturen;
 • Een cultuur van kwaliteit ontwikkelen (sterktes koesteren, zwaktes verbeteren);
 • Probleemoplossend werken;
 • Kennis van situationeel leiderschap is een pluspunt, het kunnen aanpassen van je leiderschapsstijl om het gewenste resultaat te bekomen;
 • Organisatietalent aan de dag leggen;
 • Aandacht en aanwezigheid bij parascolaire activiteiten (“protocollaire” functie, “gezicht van de school”).

ADMINISTRATIEF – FINANCIEEL – TECHNISCH

 • Inzicht en kennis verwerven in de wetgeving van een school;
 • Zelf zin hebben voor orde en stiptheid, netheid;
 • Samen met de administratieve medewerker(s) de organisatie van de school op korte en lange termijn vormgeven;
 • De school financieel gezond houden, kunnen omgaan met het budget;
 • Zorg hebben voor de materiële uitrusting en de gebouwen.

Geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur met curriculum vitae digitaal inzenden naar Wim Van Asch, voorzitter van de campusraad Heilig Hartschool, op het adres wim.vanasch@briljantvzw.be ten laatste op 9 juni 2022.

We verwachten een CV met motivatiebrief en eventuele referenties.
Sollicitatiegesprekken zullen doorgaan op dinsdagavond 14 juni 2022.

De Raad van Bestuur van de vzw christelijke scholen Briljant neemt de eindbeslissing.

Voor verdere inlichtingen:

 • Algemene info over de school vind je op de website: https://heilig-hart.be
 • Vragen omtrent de vacature kunnen gestuurd worden naar het bovenstaande e-mailadres t.a.v. Wim Van Asch.

De Heilig Hartschool Koningshooikt maakt deel uit van de vzw christelijke scholen Briljant, een christelijke scholengroep in de regio Berlaar, Heist-op-den-Berg, Koningshooikt en Putte, met een onderwijsaanbod gewoon en buitengewoon kleuter- en lagere scholen in Beerzel, Berlaar, Hallaar, Heist-op-den-Berg, Itegem, Koningshooikt, Peulis, Putte en Wiekevorst en gewoon en buitengewoon secundaire scholen in Berlaar en Heist-op-den-Berg. Als dusdanig kom je in een team van 12 leidinggevende directeurs die op zeer regelmatige basis overleggen. Onze school ontvangt dagelijks ongeveer 200 kleuters en lagere schoolkinderen uit Koningshooikt en de nabije omgeving.