Vacature

Vacature directeur
Sint-Lambertusinstituut

Het Sint-Lambertusinstituut is een moderne domeinschool STEM met nauwe banden met de industrie.
Het schoolbestuur opent een vacature met het oog op de aanstelling van een DIRECTEUR (m/v) voor indiensttreding op 1 september 2022 (voltijds)

Profiel van de directeur

 • Hij/zij is een christelijk geïnspireerd iemand, met uitdrukkelijke aandacht en voorkeur voor de missie en visie van vzw christelijke scholen Briljant en van het Sint-Lambertusinstituut.
 • Hij/zij heeft bij voorkeur als bekwaamheidsbewijs een licentiaats- of masterdiploma en een getuigschrift van pedagogische bekwaamheid.
 • Hij/zij heeft bij voorkeur ervaring in het onderwijs.
 • Hij/zij heeft organisatorische en leidinggevende capaciteiten.
 • Hij/zij kan bezielen en inspireren.
 • Hij/zij moet waken over kwalitatief hoogstaande leerprocessen.
 • Hij/zij kan het vertrouwen wekken, kan luisteren en bemiddelen bij conflicten.
 • Hij/zij kan en durft standpunten in te nemen.
 • Hij/zij staat open voor feedback.
 • Hij/zij staat open voor nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs en in de maatschappij.
 • Hij/zij is bereid zich verder te bekwamen via het volgen van het postgraduaat schoolbeleid voor directeurs van het Katholiek Secundair Onderwijs.
 • Hij/zij kan de courante informaticatoepassingen efficiënt gebruiken.
 • Hij/zij houdt voeling met de wereld waarin de jongeren leven en zal de eigentijdse problemen in een juist opvoedkundig perspectief proberen te plaatsen.
 • Hij/zij is een enthousiast persoon met een grote werkkracht.
 • Hij/zij is bekwaam tot overleg en samenwerking met de plaatselijke campusraad, het schoolbestuur, met alle overleg- en inspraakorganen van de school.
 • Hij/zij is bekwaam tot overleg en loyale samenwerking met de directies van scholengemeenschap Briljant Secundair Onderwijs
 • Hij/zij is bekwaam tot overleg en loyale samenwerking binnen het directieteam en beleidsteam.

CONCRETE TAAKOMSCHRIJVING

ALGEMEEN BELEID, ORGANISATIE EN PLANNING

 • Het schooleigen opvoedingsproject bekendmaken, stimuleren en daarin zelf een voorbeeldfunctie dragen
 • In samenwerking met het directieteam de visie en het strategisch beleid van de school ontwikkelen en implementeren
 • Inzicht en kennis verwerven in de schoolwetgeving van een secundaire school in samenwerking met het directieteam instaan voor de systematische en cyclische evaluatie
  van de kwaliteit van de verschillende aspecten van de schoolwerking de kwaliteit van de onderwijsleerpraktijk systematisch en samenhangend ontwikkelen mee instaan met de andere directieleden voor planning en organisatie van het schooljaar
 • Vlotte werking van de school verzekeren een positief werkklimaat stimuleren
 • Coördineren en opvolgen van de vakgroepwerking op basis van verdeling binnen hetdirectieteam
 • In overleg met het directieteam de opdrachtenverdeling van de medewerkers, de uurroosters en klasindeling verzorgen
 • Aandacht hebben voor de promotie van de school via netwerking, contacten met scholen, bedrijven, lokale omgeving en PR-acties.

PERSONEELSBELEID

 • De aanwervingen van personeelsleden opnemen i.s.m. de collega-directies
 • Het begeleiden en evalueren van nieuwe personeelsleden
 • Functionerings- en evaluatiegesprekken voeren met personeelsleden
 • Opvolgen en bevorderen van professionalisering van de medewerkers

SAMENWERKING

Overleg, communicatie en samenwerking met alle externe en interne partners bevorderen:

 • Ouders intensief betrekken bij de schoolvorderingen van hun kind en hen informeren over alle schoolse activiteiten
 • Deelnemen aan werkgroepen op niveau van de scholengroep
 • Deelnemen aan een aantal werkgroepen in afspraak met het directieteam
 • Deelnemen aan de vergaderingen van de schoolraad en de ouderraad
 • Actieve en constructieve samenwerking beogen met de scholen van de “vzw christelijke scholen Briljant” en de basis- en secundaire scholen van de regio
 • Samenwerking met vakorganisaties, lokale besturen en bedrijven nastreven

MATERIEEL EN FINANCIEEL BELEID

 • Het financieel beleid van de school behartigen en een meerjarenplan opstellen voor het financieel beheer
 • De nodige investeringen voor de afdelingen en infrastructuur bespreken met directieteam en TA’s ter voorbereiding van de begroting
 • De jaarlijkse begroting in samenspraak met de financieel directeur opmaken en halfjaarlijkse controle uitvoeren.
 • Meewerken aan het opstellen van een meerjarenplan voor onderhoud en renovatie van de schoolgebouwen

Geïnteresseerden zenden hun kandidatuur met CV en motivering digitaal in aan maurice.dehoef@briljantvzw.be en dat uiterlijk op vrijdag 10 juni 2022

Kandidaten zullen uitgenodigd worden voor een gesprek op 21 juni 2022.

De selectiecommissie bestaat uit:

 • Maurice De Hoef, afgevaardigde bestuurder vzw Briljant en voorzitter van de campusraad Sint-Lambertus
 • Filip Laeveren, bestuurder vzw Briljant en lid van de campusraad Sint-Lambertus
 • Caroline Jespers, lid van de campusraad Sint-Lambertus
 • Jan Van Deuren, afgevaardigde bestuurder vzw Briljant en lid campusraad HHvMB.